LOGIN

Algemene Voorwaarden

MinutenAcademie is een handelsnaam van Soofos B.V.

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Soofos die van toepassing zijn als u als instructeur of als student de website van Soofos gebruikt. Soofos raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden raadplegen op onze website.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

1. Begrippen 

 1. Soofos is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het aanbieden van een online platform waarop digitale cursussen kunnen worden gevolgd.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Soofos mede begrepen alle in haar dienst zijnde en voor haar werkzame personen.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ”Instructeur” verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een digitale cursus geeft en aanbiedt.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Soofos zakelijk” verstaan: het zakelijke platform van Soofos, waarop Cliënten zich kunnen abonneren voor een onbeperkte toegang tot een selectie cursussen.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een abonnement afsluit op Soofos zakelijk.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Gebruiker” verstaan: eenieder die gebruikt maakt van Soofos zakelijk, hieronder mede begrepen de Cliënt die het abonnement heeft afgesloten.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Soofos zijn overeengekomen.

 

3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand ofwel door het invullen van het met de daartoe benodigde gegevens, waarna Soofos de totstandkoming van de overeenkomst per e-mail bevestigd, ofwel door het ondertekenen van een (digitaal) contract, waarna de overeenkomst tot stand komt op het moment dat dit contract door beide partijen is ondertekend.
 2. De overeenkomst komt tot stand tussen Gebruiker en Soofos. De Instructeur maakt geen deel uit van de overeenkomst.

 

4. Verplichtingen van Soofos

 1. Soofos biedt Cliënten een online platform waar medewerkers digitale cursussen kunnen volgen.
 2. Soofos verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is. Soofos kan echter niet instaan voor de inhoud van hetgeen door de Instructeur op de website wordt geplaatst en is niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website.
 3. Soofos garandeert jegens Gebruiker de correcte aflevering van de cursus.
 4. Gebruikers krijgen direct na ontvangst van betaling, uiterlijk binnen 24 uur, na het sluiten van de overeenkomst toegang van Soofos tot online cursussen.
 5. Soofos is het aanspreekpunt van Gebruikers voor klachten over zowel het platform waarop de cursussen worden aangeboden als de correcte levering van de cursussen.
 6. Soofos garandeert niet dat het platform ten allen tijden beschikbaar is.

 

5. Afsluiten van een abonnement en gebruik van het account

 1. Om een abonnement af te sluiten is het noodzakelijk het webformulier in te vullen.
 2. Cliënt sluit een abonnement af voor het aantal medewerkers dat cursussen gaat volgen. Elke medewerker krijgt een eigen account.
 3. Een medewerker mag slechts zelf zijn account gebruiken en dient zijn inloggegevens geheim te houden. Indien toch door meerdere personen gebruik is gemaakt van het account is Soofos gerechtigd alle gebruikers van het account te factureren en tot het opleggen van een boete met een maximum van … per extra gebruiker per week.
 4. Gebruiker is aansprakelijk jegens Soofos voor alle acties die hij/zij heeft uitgevoerd middels zijn/haar account, behalve als Gebruiker niet verantwoordelijk is als gevolg van misbruik van zijn/haar account.
 5. Zodra Gebruiker bekend is met het feit dat misbruik wordt gemaakt van zijn/haar account, dient Gebruiker dit direct te melden aan Soofos.
 6. In geval van inbreuk op deze algemene voorwaarden, is het Soofos toegestaan om het account te verwijderen en toegang tot het gebruik van het online platform te ontzeggen.

 

6. Intellectueel eigendom

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan online cursussen te delen of te downloaden van de website van Soofos zonder dat hiervoor door Soofos expliciet toestemming is verleend.
 2. De door Soofos op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de instructeur en/of Soofos. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

 

7. Privacy

 1. Alle Gebruikers worden beschouwd als klanten van Soofos. Soofos is gerechtigd alle Gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.
 2. Soofos is gerechtigd data van Gebruikers te aggregeren in statistische modellen, mits deze geanonimiseerd zijn en dus niet te herleiden zijn naar individuen.
 3. Indien een Gebruiker feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Soofos het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.
 4. De in de bovenstaande leden genoemde informatie wordt verzameld en bewaard met als doel het verbeteren van het platform.
 5. Meer informatie over het privacy beleid is te vinden op minutenacademie.nl/privacy-policy.

 

8. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Soofos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Soofos of een van haar medewerkers.
 2. Indien Soofos toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Soofos uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Soofos’ verplichtingen met betrekking tot Soofos’ diensten en ten hoogste tot het bedrag genoemd in artikel 8.3.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Soofos leidt tot aansprakelijkheid van Soofos, is deze beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximumbedrag van 500 euro.
 4. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Soofos vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Soofos binnen een redelijke termijn, nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

9. Herroepen en opzeggen

 1. Cliënt heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het afsluiten van het abonnement te herroepen. Als er binnen deze periode geen cursussen zijn gevolgd is dit kosteloos. Indien er binnen deze periode één of meerder cursussen zijn gevolgd dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 2. Gebruiker kan zowel schriftelijk als via het eigen account per direct opzeggen. Reeds geïncasseerde bedragen worden niet gerestitueerd.
 3. Accounts mogen 1 keer per kalender jaar worden geheractiveerd. Indien er binnen een kalender jaar 2 keer geheractiveerd wordt, worden de maanden tussen de 2e opzegging en de 2e heractivatie ook in rekening gebracht.

 

10. Kosten en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Betaling geschiedt middels een maandelijkse automatische incasso, welke ziet op de daaropvolgende maand. Tenzij anders overeengekomen.
 3. Een abonnement wordt geblokkeerd indien en zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Soofos en haar Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Soofos en haar Gebruikers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

 

12. Indentiteit van Soofos

 1. Soofos is in de KvK geregistreerd onder nummer 63225255. Soofos draagt het volgende BTW-identificatienummerNL855145006B01. Verder is Soofos statutair gevestigd aan de Amstelveenseweg 63 4 (1075 VV) Amsterdam. Het bezoekadres van Soofos Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.
 2. Soofos is per e-mail te bereiken via info@minutenacademie.nl en tijdens kantoortijden ook te bereiken op 0031 6 22 10 08 13.
top
© 2019 SOOFOS B.V.